7460 S.W. 118th St.
Miami, FL 33156
(305) 235-1360

Miami Palmetto Panthers

Varsity Baseball Team

Spring 2018


TEAM PHOTOS

MIAMI PALMETTO 
SENIOR HIGH SCHOOL​